Algemene Voorwaarden

Welkom bij Pension en Trimsalon Hondenland Twente.

 

Ter bescherming van alle pensionhonden en ons bedrijf, hierna “Hondenland Twente” worden uitsluitend honden toegelaten, die voldoen aan de volgende algemene voorwaarden.

 

In deze algemene voorwaarden wordt onder “Eigenaar” verstaan, degene met wie een pensionovereenkomst betreffende de aangeboden hond wordt aangegaan.

 

Artikel 1: Vaccinatie

Hondenland Twente verlangt inzage in de vaccinatiebewijzen van de hond. Wanneer de vaccinatie ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs wordt de toegang geweigerd.

Hondenland Twente accepteert alleen honden die zijn gevaccineerd tegen:

 1. Hondenziekte
  (De vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 2 jaar vóór de 1ste verblijfsdag zijn toegediend).
 2. Parvo
  (De vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de 1ste verblijfsdag zijn toegediend).
 3. Kennelhoest
  (De vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de 1ste verblijfsdag zijn toegediend; neusspray Intrac mag niet korter dan 6 maanden vóór de 1ste verblijfsdag zijn toegediend).

Artikel 2: Ongedierte

De hond dient vrij te zijn van ongedierte (vlooien, teken, luizen, mijten, etc.). Het beste is om de hond voor het verblijf te behandelen. Het is aan te raden na het verblijf de behandeling nog een keer te herhalen.

Artikel 3: Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden met betrekking tot de hond, zoals medicijngebruik en speciale dieetvoorschriften, dienen op het reserveringsformulier te worden vermeld. Indien vermelding ontbreekt, is Hondenland Twente van iedere aansprakelijkheid als gevolg van deze bijzonderheden ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en daadwerkelijk verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen of alsnog optreden, dan is de eigenaar gehouden dit tijdig bij Hondenland Twente te melden.

Artikel 4: Voer

Bij Hondenland Twente wordt uitsluitend ons eigen kwaliteitsvoer van het merk ‘Fokker’ gevoerd, hierin is voor elke hond een geschikte brok aanwezig. Indien de hond op medische grond een specifiek dieet dient te volgen (zie artikel 3), is het eventueel mogelijk, na overleg met Hondenland Twente, om brok van de eigenaar mee te brengen.

Artikel 5: Medische behandeling

Indien de hond onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf moet worden voortgezet, dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan Hondenland Twente te verstrekken. Ook dient de toediening van het medicijn te worden besproken.

Artikel 6: Verzorging

Hondenland Twente verplicht zich om de hond optimaal te verzorgen. Hieronder wordt verstaan; het periodiek voeren, uitlaten en vermaken van de hond tijdens het verblijf.

NB: Indien tijdens het verblijf medische kosten incl. kosten voor medicijnen gemaakt moeten worden – dit ter beoordeling van de dierenarts – komen deze volledig voor rekening van de eigenaar.

Artikel 7: Reserveringsperiode

Voor de verblijfsperiode geldt een reserveringsregeling van 50% van de pensionkosten zodra de reservering is bevestigd.

Teruggave van het door de eigenaar betaalde reserveringsgeld vindt alleen plaats in de volgende situaties:

 1. Plotseling optreden van ziekte of ongeval van de eigenaar van de hond c.q. van 1 van diens gezinsleden.
 2. Sterfgeval van een familielid van de eigenaar in de 1ste
 3. Ziekte of overlijden van de onder te brengen hond.

NB: Bij weigering van opname door Hondenland Twente, op grond van het gestelde in artikel 1, alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van de hond, is Hondenland Twente niet gehouden tot terugbetaling van de reeds betaalde gelden. Het overeengekomen eindbedrag wordt, voor zover dat nog niet is voldaan, alsnog bij de eigenaar in rekening gebracht.

Artikel 8: Overschrijding van de verblijfsduur

Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan 6 dagen wordt overschreden zonder dat de eigenaar dit aan Hondenland Twente heeft gemeld en/of zonder dat Hondenland Twente met deze overschrijding heeft ingestemd, wordt Hondenland Twente reeds nu voor alsdan gemachtigd de desbetreffende hond te vervreemden. De opbrengst van de vervreemding zal Hondenland Twente allereerst doen strekken en mindering op hetgeen de eigenaar van de hond aan Hondenland Twente is verschuldigd. Het eventueel daarna resterend batig saldo zal door Hondenland Twente aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld, zonder dat de eigenaar enige andere aanspraak jegens Hondenland Twente kan doen gelden en alles onverminderd de verplichting van de eigenaar om tot aan de datum waarop de hond Hondenland Twente verlaat pensionprijs te voldoen.

Artikel 9: Overlijden

In geval de hond gedurende het verblijf in het pension sterft, zal Hondenland Twente, indien het van het verblijfsadres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen en met hem overleggen hoe met het lichaam van de hond moet worden gehandeld. Indien de eigenaar voor het pension onbereikbaar is, zal Hondenland Twente naar beste weten handelen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Hondenland Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade ten gevolgen van ziekte, verwondingen, overlijden, of andere gebeurtenissen met betrekking tot de in pension genomen hond, of meegegeven spullen. Eigenaar is steeds aansprakelijk voor schade aan personen en zaken door het dier aangebracht, door welke oorzaak dan ook. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buiten gerechtelijk, vallende onder inning van het reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar aan Hondenland Twente is verschuldigd, zijn voor rekening van de eigenaar.